วิธีการบูชาท้าวเวสสุวรรณ อย่างถูกต้อง ใครจะบูชาควรรู้ไว้

456

วิธีการบูชาท้าวเวสสุวรรณ อย่างถูกต้อง ใครจะบูชาควรรู้ไว้

ถ้าหากจะบูชาท้าวเวสสุวรรณควรศึกษา

หากบนเรื่องการงาน ให้ท่านบนด้วยสังฆทานหนึ่งชุด ใน

สังฆทานให้มีรองเท้าพระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน พระพุทธ

รูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1 ชุด

หากบนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วยสังฆทานหนึ่งชุด ชำระ

หนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพระพุทธรูป 9 นิ้ว

หากบนเรื่องความรักหรือครอบครัว ให้บนด้วยการถวาย

ดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดไหน

ก็ได้ 9 ดอก ถือศีลแปด วันที่เราเกิดและวันพระ

หากบนเรื่องความเจ็บป่วยและร่างกาย ให้ท่านบนด้วยการ

ถวายหนังสือสวดมนต์ ยิ่งเป็นสวด 7 ตำนาน 12 ตำนาน

ยิ่งดี ถวายวัดไหนก็ได้ และปล่อยปลากี่ตัวก็ได้

หากบนเรื่องการเรียน ให้บนด้วยการทำบุญสร้างพระ

ไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรมหรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียน

สงฆ์หรือสามเณรในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระปริยัติธรรม

ก็ได้

หากบนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่ง

โยกย้าย ให้บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่มถวาย

สงฆ์ 1 คัน

คาถาบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณ

วิธีบูชา จุดสักการะธูป 9 เล่ม และถวายดอกกุหลาบ

9 ดอก เทียนแดง 2 เล่ม น้ำแดง 1 ขวด

วิธีเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า

ให้นำกระเป๋าสตางค์ วนทางขวารอบกระบองของ

องค์ท้าวเวสสุวรรณ 9 รอบ แล้วอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

“ขอให้เงินทอง ไหลมาเทมา ขอให้กระเป๋าใบนี้เต็ม

ไปด้วยเบี้ย ด้วยอัฐ ขอให้ข้าพเจ้า…(ชื่อ-นามสกุล….

ทำอะไรก็ตามขอให้ รวย รวย รวย”

คาถาท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทธาราม

ตั้งนะโม 3 จบ

(ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา

มารดา ครูอาจารย์)

“อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวส

สุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณ

โณ นะโม พุทธายะ”

รูปไม้กระบองท้าวเวสสุวรรณ สำหรับขอทรัพย์เข้ากระเป๋า